Velkommen til Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde

nakkeskadd1

Når man blir utsatt for en ulykke ender man ofte opp i en situasjon som er svært ukjent for de aller fleste av oss. Usikkerheten vil i første rekke gjelde egen helse, tanker knyttet til en usikker fremtid og den nære familie, samt til slutt økonomisk usikkerhet.

En nakkeskade kan, umiddelbart eller over tid, gi konsekvenser for en persons liv. Vi anbefaler derfor alle å ta en mulig nakkeskade på alvor fra første stund.

Dersom du har mistanke om skade:

– Ta kontakt med lege så raskt som mulig.

– Fortell om hendelsesforløp og symptomer.
Tidfest når symptomene inntraff.
Pass på at alle fakta skrives i din journal.

– Be om at det blir tatt funksjonsrøntgen.

– Be om at det blir undersøkt om du kan ha pådratt deg kognitive skader dersom du i   forbindelse med skaden:
* var bevisstløs i minimum 5 minutter.
* hadde et hukommelsestap på minimum 5 minutter.
* hadde en bisarr oppførsel.

– Vi anbefaler at man ved alle personskader (og så tidlig som mulig) tar kontakt med advokat som har kompetanse og erfaring fra behandling av personskadesaker.
Denne vil ivareta dine interesser, og der kan du også få hjelp til den nødvendige dialog med ev. forsikringsselskap(er) o.a.

Advokathjelp til erstatning ved yrkesskade eller personskade
Det er viktig å bruke en advokat som har spesialisert seg på denne sakstypen. Advokaten du bruker bør være spesialist på personskaderett og forsikringsrett samt ha grunnleggende kunnskaper om trygderett. Riktig valg av advokat kan være forskjell på å få erstattet det man er påført av økonomisk tap samt tap av livskvalitet, og ikke få erstattet det man har krav på/rett til.